Om Enø Lejren

Brug af Enø Lejren

Enø Lejrens historie

Venneforeningen

   Nyhedsbreve

   Bestyrelse

   Møder

   Vedtægter

   Bliv medlem

   Arbejdsopgaver

Arrangementer

Galleri

Vedtægter for
Venneforeningen Enø Lejren
Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde, CVR 39612054

Venneforeningens navn og formål

§ 1 Foreningens navn er Venneforeningen Enø Lejren, der er almennyttig og har hjemsted i Næstved Kommune. Foreningens adresse er kasserens adresse.
§ 2 Foreningens formål er,
• at være en borger- og interessentforening for naturgrunden og Enø Lejren, i samarbejde med Næstved Kommune,
• at være med til at præge naturgrundens udvikling og foretage tilsyn og drift af området ift. den til enhver tid gældende drift- og samarbejdsaftale, som udformes i samarbejde med og godkendes af Næstved Kommune.

Venneforeningens medlemmer

§ 3 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der ønsker at arbejde for formålet i § 2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Medlemmer betaler ikke kontingent for at være medlem, men er med til at støtte op om foreningens formål. Venneforeningens bestyrelse fører en liste over venneforeningens medlemmer. Ind- og udmelding kan ske på mail til foreningens kasserer.

Venneforeningens ledelse

§ 4 Venneforeningen ledes af en bestyrelse på min. 5 personer og max. 9 personer, valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at der lige år vælges op til 4 medlemmer og i ulige år, vælges der op til 5 medlemmer. Såfremt, der er bestyrelsesmedlemmer, som er fratrådt i deres valgperiode, vælges et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer på den først kommende generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter sin forretningsorden ifølge drifts- og samarbejdsaftalen, som er nævnt i § 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne inkl. formand eller næstformand er til stede.
§ 5 Som medlem af venneforeningens bestyrelse udpeger Næstved Kommune en repræsentant, der indgår i bestyrelsen som bindeled mellem venneforeningen og Næstved Kommune.

Generalforsamling

§ 6 Venneforeningens årlige generalforsamling afholdes i Næstved Kommune inden udgangen af hvert års 1. kvartal efter indkaldelse på mail med mindst 3 ugers varsel. Eventuelle forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden skriftligt og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen udsendes dagsorden, regnskab samt evt. indkomne forslag. Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeret til generalforsamlingen har ethvert medlem af venneforeningen, som har været medlem i mindst 3 uger før indkaldelsen.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og indkaldelse finder sted, når Næstved Kommune eller mindst halvdelen af bestyrelsen eller 25 % af foreningens medlemmer kræver det, med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Eventuelle forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden skriftligt og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen udsendes dagsorden,regnskab samt evt. indkomne forslag. Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeret til generalforsamlingen har ethvert medlem af venneforeningen, som har været medlem i mindst 3 uger før indkaldelsen.
§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af 2 revisorer 7. Eventuelt
§ 9 Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel flertalsafgørelse med undtagelse af beslutninger efter § 10.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 10 Vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling eller hvis Næstved Kommune kræver det. Ved forslag til vedtægtsændringer, skal indkaldelsen til generalforsamlingen, fremsendes sammen med det fuldstændige forslag til de foreslåede ændringer. På generalforsamlingen skal mindst ¾ af de fremmødte stemme for forslaget, før dette kan betragtes som vedtaget. Vedtægtsændringer skal godkendes af Næstved Kommune. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Næstved Kommune. Regnskabsår, regnskab og revision.
§ 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for god regnskabsskik og fremlægges Næstved Kommune efter afholdt generalforsamling. Foreningens regnskab revideres af revisorerne.
Opdateret d. 9.11.2021
Webmaster B.R.Hansen